top of page

Všeobecné podmínky ke kempu

 

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský fotbalový kemp.

 

1) Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského kempu a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském kempu.

 

Objednavatel - zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)

Provozovatel - Daniel Novotný, IČ: 09536884 - obchodní značka "DN Football Academy s.r.o." (dále jen provozovatel)

2) Účastníkem příměstského kempu se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský kemp a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na příměstský kemp.

 

3) Účastník příměstského kempu je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů kempu. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků kempu. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského kempu. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského kempu je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

 

4) Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský kemp seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:

 

Pohyb dětí - Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.

 

Pokyny vedoucích - Děti musí respektovat pokyny vedoucích.

 

Zdraví dítěte - V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit instruktorovi. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.

 

Alkohol, drogy, kouření - Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

 

Základy slušného chování - Děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

 

Šikana, násilí - V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).

 

5) Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského kempu nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, "DN Football Academy" neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

 

6) Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.dnfootballacademy.cz a zaplacení daného příměstského kempu.

 

7) Před nástupem dítěte na příměstský kemp je nutné odevzdat vedoucímu všechna potvrzení, ke kterým byl vyzván. 

 

8) Na kemp musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na kemp samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na kemp přicházet samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj "DN Football Academy" nepřebírá zodpovědnost.

 

9) Každý den po ukončení příměstského kempu si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu. Je nutné ráno při předání dítě vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost.

 

10) Cenové podmínky a způsob úhrady: "DN Football Academy" má právo na zaplacení ceny příměstského kempu k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a "DN Football Academy" může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.

 

11) Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského kempu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky, emailem nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na kemp, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 12 těchto smluvních podmínek.

 

12) Výše stornovacího poplatku:

- Storno 4 týdny před začátkem kempu - objednavatelům náleží plná cena úplaty kempu

- Storno 3 týdny před začátkem kempu - storno ve výši 25% z úplaty kempu

- Storno 2 týdny před začátkem kempu - storno ve výši 50% z úplaty kempu

- Storno 1 týden před začátkem kempu - storno ve výši 100% z úplaty kempu

- Ukončení kempu v jeho průběhu - storno 100% z úplaty kempu

 

13) "DN Football Academy" má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacení ceny příměstského kempu. Pokud nebyla cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.

 

14) Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady kempu a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

Organizátor fotbalových a atletických příměstských kempů "DN Football Academy" (zastoupen Daniel Novotný, IČ: 09536884.

bottom of page